มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) นำโดยคุณประภัสสร ลักษณ์วุฒิวงศ์ (ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการและส่วนของผู้ถือหุ้น) เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณเอมอร รัตนเนตร ประธานชมรมครูเก่า โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นลำดับต่อไป


  • Release Year: 2022
Scroll to Top