หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder)
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
Scroll to Top