ความเป็นมาของธุรกิจบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทได้ก่อตั้งในปี 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ ป้องกันไฟลาม (Passive Fire Protection) สำหรับอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาบริษัทได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปยังธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับสากล เช่นสายไฟฟ้าทั่วไปสำหรับใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม โคมไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคารหม้อแปลงไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม โดยมีลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนทั่วไป นอกจากนั้นบริษัทยังได้ให้บริการด้านงานติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงงานก่อสร้างและติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน


                    ต่อมาและในปี 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปยังธุรกิจติดตั้งระบบงานด้านวิศวกรรมสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมทั้งธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและบริหารจัดการพลังงาน ตามนโยบายภาครัฐ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 475,477 หมู่ที่ 9 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อมาในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทได้ย้ายสำนักงานใหญ่และคลังสินค้ามาตั้งอยู่ที่ 329 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่และคลังสินค้า ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทยังมีคลังสินค้าและสำนักงานสาขาจากเดิมจำนวน 2 สาขา คือ สาขาตะวันออก ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ สาขาราม 40 ตั้งอยู่เลขที่ 142 ซอยรามคำแหง 40 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาบริษัทได้ยกเลิกสัญญาคลังสินค้าสาขารา 40

                     ทั้งนี้บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องจาก 1 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาทในระหว่างปี 2538 – 2548 และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 588,036,884.50 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 587,869,544.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,175,739,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

 

Scroll to Top