ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
                    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 588,036,884.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,176,073,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 587,869,544.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,175,739,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
                    ผผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 มีชาวต่างชาติถือครองหุ้นของบริษัทจำนวน ร้อยละ 1.46 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด


การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี –

 

Scroll to Top