ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
                    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 588,036,884.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,176,073,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 587,869,544.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,175,739,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ   -ไม่มี –

การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี –

 

Scroll to Top