กิจกรรม "สานต่อ คำพ่อสอน"

เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ CSS จึงได้จัดกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ "สานต่อ คำพ่อสอน" โดยให้พนักงาน เลือกพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เรายึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตพร้อมยกตัวอย่าง เพื่อเป็นการรำลึกถึง คำสอนของพ่อ (พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)


  • Release Year: 2019
Scroll to Top