วันต่อต้านคอร์รัปชัน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปีเป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” คณะผู้บริหารและพนักงาน CSS ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2566 เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมุ่งเน้นการดำเนินงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รวมถึงยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และในวันนี้ผู้บริหารและพนักงาน CSS ได้มาร่วมถ่ายรูป เพื่อร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2566


  • Release Year: 2023
Scroll to Top