การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบผ่านสื่ออีเล็คทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ โดยที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวน 0.05 บาท ต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที 25 พฤษภาคม 2566


  • Release Year: 2023
Scroll to Top