Engineer Support 1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับฝ่ายขายในด้านเทคนิค และด้าน

    Engineering ของสินค้า พร้อมเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการ

    ของลูกค้า หรือตามข้อกำหนดที่ได้จาก TOR, RISER,DESIGN

2. Comply Spec และเทียบรุ่นสินค้าตามข้อกำหนดให้ตรงกับ Product

    ที่จำหน่ายได้

3. ถอดจำนวนอุปกรณ์ จาก TOR  และ RISER ในโครงการต่างๆ

    โดยเลือกรุ่นสินค้าที่ดีที่สุด เพื่อให้ระบบเน็ตเวิร์ค ทำงานได้อย่าง

    สมบูรณ์ ในราคาที่เหมาะสม และตรงตาม budget ที่ลูกค้ามี

4. ทำราคาสินค้าเบื้องต้นของระบบ Network ทั้ง SOLUTION

    ตามแบบ RISER ที่ลูกค้าส่งให้เพื่อให้ Sales ทำไปเสนอ

    ให้กับลูกค้าต่อไป

5. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการวางแผนการจัดส่งสินค้าเข้าโครงการ

    ตามความเหมาะสม และความพร้อมของพื้นที่หน้างาน

6. สามารถออกไปทำงานหน้าไซร์งานได้ เพื่อควบคุมงานติดตั้ง 

    ตรวจสอบงานของทีม Partner ที่เข้าไปดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณ

    และติดตามผลการทดสอบหลังจาก Partner ที่มีการติดต้ะงอุปกรณ์ 

    ให้ฝ่ายขายเพื่อส่งต่อให้กับลูกค้า

7. ร่วมรับผิชอบยอดขายของทีมและยอดขายรวมให้เป็นไปตาม

    เป้าหมายที่บริษัทกำหนด

8. จัดทำเอกสาร Approve c]t Martial Approve ให้กับลูกค้า

 

งานด้าน Project

1. ให้คำปรึกษาและsupport การทำงานให้กับ Sales

2. ช่วยเรื่องงานวาง Spec จัดหาและทำเอกสาร และออกแบบระบบ 

    กับฝ่ายงาน maketing 

3. จัดหาอุปกรณ์ตาม Requirement และ Material Approve

 

คุณสมบัติ

1.     เพศชาย/หญิง

2.     วุฒิปริญญาตรี  สาขาComputer

 

Sales Engineer 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนการทำงานด้านการขายของตนเอง เกี่ยวกับโครงการระดับกลาง 

    ถึงระดับใหญ่

2. ออกพบปะลูกค้าตามตารางนัด เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯเพื่อให้ได้

    ยอดที่กำหนด

3. ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งติดตามหรือเข้าพบลูกค้า

4. ทำหน้าที่ติดต่อ ,ต้อนรับ ,เสนอขาย ,ให้บริการลูกค้าทุกๆรายด้วนไมตรีจิต
    และเท่าเทียมกัน

5. เจรจาต่อรองเพื่อปิดการขายตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

6. ศึกษาข้อมูลการตลาด ของคู่แข่งให้ทันต่อเหตุการณ์

7. จัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อการส่งมอบสินค้า

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. อายุ 30ปีขึ้นไป

3. วุฒิปริญญาตรี-โท  สาขาวิศวกรไฟฟ้า

4. มีประสบการณ์ 3-5 ปี

5. มีทักษะทางด้านการขาย

6. มีทักษะในการแก้ปัญหาเบื้องต้น

7. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

8. มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่

Engineer 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ทำเอกสารประมูลงานต่างๆ

2.ให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์ที่ขาย กับลูกค้าได้

3.จัดทำเอกสารต่างๆ หลังจากได้งาน Project

 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย

2.อายุ  23-35 ปี

3.วุฒิปริญญาตรี  สาขาไฟฟ้ากำลัง (วศบ.) หรือ (อศบ.)

4.มีประการณ์ 1-2  ปี

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.นำสินค้าเข้าจัดเก็บตามสถานที่เก็บเป็นหมวดหมู่

2.จัดเตรียมสายแจ้งตัดตามใบแจ้งตัด

3.ทำการตัด STOCK เมื่อมีการเบิก-จ่าย

4.ทำรายงานคลังสินค้าที่ไม่มีการเบิกจ่ายภายใน 1 อาทิตย์

 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย

2.อายุ 22-35ปี

3.วุฒิ ม.3  ขึ้นไป

4.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ติดต่อสอบถาม 02-018-1111 แผนกทรัพยากรบุคคล

Copyrights © 2014-2015 CSS Co.,Ltd.
Fastest Hard Drive