SUPERVISOR (เขตกรุงเทพมหานคร-ตะวันออก) 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานโครงสร้าง

1.ทำการสำรวจหน้างาน หลังจากมีการอนุมัติแบบเรียบร้อยแล้ว

เพื่อสรุปก่อนเริ่มงานก่อสร้าง

2.ติดตามงานกับผู้รับเหมาในเรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ เข้าหน่วยงาน

เช่น  เหล็ก เสาเข็ม ไม้แบบ รถแม็กโคร ปั้นจั่น เป็นต้น

3.ดูแลควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมด เช่น ควบคุมการทำฐานราก

การติดตั้งเสาและทาสีเสาสัญญาณ การทำรั้ว ทำตาข่าย อื่นๆ

ให้ได้ตามข้อกำหนด

งานไฟฟ้า

1.ดูแลและควบคุมการติดตั้งเสาไฟฟ้า ระบบล่อฟ้า ระบบกราว
ระบบไฟสัญญาณเตือนภัยเครื่องบิน

คุณสมบัติ

1.เพศชาย

2.อายุ  ไม่เกิน 45 ปี

3.วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี  สาขาด้านโยธา   ก่อสร้าง

4.มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป

5.สัญญาจ้าง 1ปี

 

Sales Engineer 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.วางแผนการทำงานด้านการขายของตนเอง เกี่ยวกับโครงการระดับกลาง 

  ถึงระดับใหญ่

2.ออกพบปะลูกค้าตามตารางนัด เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯเพื่อให้ได้

  ยอดที่กำหนด

3.ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งติดตามหรือเข้าพบลูกค้า

4.ทำหน้าที่ติดต่อ ,ต้อนรับ ,เสนอขาย ,ให้บริการลูกค้าทุกๆรายด้วนไมตรีจิต
  และเท่าเทียมกัน

5.เจรจาต่อรองเพื่อปิดการขายตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

6.ศึกษาข้อมูลการตลาด ของคู่แข่งให้ทันต่อเหตุการณ์

7.จัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อการส่งมอบสินค้า

 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย

2.อายุ 30ปีขึ้นไป

3.วุฒิปริญญาตรี-โท  สาขาวิศวกรไฟฟ้า

4.มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

5.มีทักษะทางด้านการขาย

6.มีทักษะในการแก้ปัญหาเบื้องต้น

7.มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

8.มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.นำสินค้าเข้าจัดเก็บตามสถานที่เก็บเป็นหมวดหมู่

2.จัดเตรียมสายแจ้งตัดตามใบแจ้งตัด

3.ทำการตัด STOCK เมื่อมีการเบิก-จ่าย

4.ทำรายงานคลังสินค้าที่ไม่มีการเบิกจ่ายภายใน 1 อาทิตย์

 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย

2.อายุ 22-35ปี

3.วุฒิ ม.3  ขึ้นไป

4.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ติดต่อสอบถาม 02-018-1111 แผนกทรัพยากรบุคคล

Copyrights © 2014-2015 CSS Co.,Ltd.
Fastest Hard Drive