ผลิตภัณฑ์ประเภทสายไฟฟ้า

สายไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นในการใช้เชื่อมกระแสไฟหรือส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยลักษณะที่สำคัญในการใช้สายไฟฟ้าขึ้นอยู่ที่ความสามารถที่จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลได้สูงสุดและองค์ประกอบอื่นๆเช่น ชนิดของตัวนำไฟฟ้าและฉนวนที่หุ้ม ประเภทของการใช้งานแรงดันไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าจะทนได้ขณะใช้งาน และสภาพความแข็งแรงทางกลปัจจุบัน บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าประเภทต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายตราสินค้า Phelps Dodge ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกที่มีโรงงานและสำนักงานขายครอบคลุมใน 25 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งมีโรงงานและสำนักงานขายตั้งอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ สายไฟฟ้าที่บริษัทจำหน่ายคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 67 และ 56ของรายได้รวมในปี 2556 และปี 2557โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ สายไฟฟ้าทั่วไปสำหรับใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม สายไฟฟ้าพิเศษสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และสายไฟฟ้าสำหรับงานระบบวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม

                  

         


Copyrights © 2014-2015 CSS Co.,Ltd.
Fastest Hard Drive