หม้อแปลงไฟฟ้า


นอกเหนือจากสายไฟฟ้าแรงดันสูงที่บริษัทได้จำหน่ายแล้ว หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไทยทราโฟแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายตราสินค้า TTM โดยหม้อแปลงไฟฟ้าทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูงจากสายไฟฟ้าแรงดันสูงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าภูมิภาค เพื่อให้มีแรงดันไฟฟ้าลดลงมาอยู่ในระดับที่ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และอาคารสูง เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเปิดหรือชนิดที่มีถังน้ำมันสำรอง (Open Type or Conservator Type) และหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดปิดแบบเติมน้ำมันเต็ม (Fully Oil Filed) ที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 22-33 กิโลโวลต์ (KV) และขนาดกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 30-2,500 กิโลโวลต์แอมแปร์ (KVA) ทั้งนี้ หม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทได้จำหน่ายมีสัดส่วนการจำหน่ายประมาณร้อยละ 1ของรายได้รวมในปี 2556 และปี 2557


Copyrights © 2014-2015 CSS Co.,Ltd.
Fastest Hard Drive